Stavebný dozor

Nezávisle a odborne
Chránime Vaše záujmy
Stavebný dozor má v procese realizácie stavby nezastupiteľné miesto. Kontroluje priebeh výstavby, súlad s projektovou dokumentáciou, technologický postup zhotoviteľa, kvalitu a identitu použitých materiálov a kontroluje faktúry  zhotoviteľa, aby chránil investora voči realizačnej firme pred navyšovaním cien.
 • chránime ceny
 • chránime kvalitu práce
 • chránime kvalitu materiálov

Stavebný dozor musí byť nezávislý

Stavebný dozor má byť v prvom rade nezávislý odborník, ktorý nie je prepojený so zhotoviteľom stavby. Jeho hlavnou úlohou je chrániť investora voči realizačnej firme z pohľadu navyšovania cien, kvality prevedených prác a materiálov.

Stavebný dozor od nás:

 • sledujeme spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sledujeme vedenie stavebného denníka,
 • zodpovedáme za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedáme za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • vplývame na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistíme; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámime stavebnému úradu.

Ponúkame Vám komplexné služby v rámci výkonu stavebného dozoru

 • osobne vykonávame stavebný dozor
 • dôkladne sa oboznámime s projektovou dokumentáciou
 • oboznámime sa s podmienkami, ktoré sú uvedené v stavebných povoleniach a v ďalších povoleniach potrebných pre výstavbu
 • zúčastníme sa na odovzdávaní staveniska zhotoviteľovi
 • organizujeme kontrolné dni
 • sledujeme spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sme zaručili bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 • sledujeme spôsob činnosti na stavenisku, spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sme zaručili požiarna bezpečnosť
 • sledujeme správnosť inštalácie a bezpečnej prevádzky technického vybavenia na stavenisku a na stavbe
 • sledujeme, či sa stavebné výrobky, stavebné materiály a stavebné konštrukcie riadne ukladajú
 • posúdime vhodnosť použitia pripravených stavebných výrobkov, materiálov a konštrukcií
 • dbáme o to, aby stroje, zariadenia a technologické konštrukcie boli riadne ukladané
 • sledujeme vedenie stavebného denníka, vykonávame záznamy do stavebného denníka a usmerňujeme stavebníka pri jeho vedení
 • zabezpečujeme súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou stavby
 • zabezpečujeme dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu
 •  nesieme spoluzodpovednosť so stavebníkom za plnenie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby
 • prijímame opatrenia na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistíme
 • oznamujeme stavebnému úradu všetky závažné závady na stavbe, ktoré nebolo možné odstrániť v rámci výkonu činnosti stavebného dozoru
 • kontrolujeme postup prác na stavbe podľa časového harmonogramu
 • kontrolujeme dokumentáciu skutočného vyhotovenia
 • zhotovujeme fotodokumentáciu počas výstavby
 • sledujeme a kontrolujeme odstránenie vád a nedorobkov zistených pri preberacom a kolaudačnom konaní
 • kontrolujeme vypratanie a uvoľnenie staveniska v stanovenom termíne
 • kontrolujeme faktúry zhotoviteľa oproti skutočne realizovanému rozsahu prác a použitých materiálov
 • zúčastníme sa odovzdania stavby a kolaudačného konania