Projekcia

Generálne projektovanie
Istota v stavebnej projekcii
Projekčná činnosť od architektonickej štúdie po realizáciu stavby
 • Architektonické štúdie
 • Projekty na územné rozhodnutie
 • Projekty na stavebné povolenie
 • Realizačné projekty

Architektonická štúdia

Štúdia obsahuje návrh budúceho vzhľadu - architektúru objektu, dispozíciu vnútorných priestorov, vizualizácie interiérov a exteriérov.

Projekt na územné rozhodnutie

Dokumentácia obsahuje architektonicko - stavebné riešenie stavby s umiestnením na pozemok, rešpektujúc územný plán lokality a napojenie na inžinierske siete.

Projekt na stavebné povolenie

Kompletná dokumentácia obsahuje architektonicko – stavebno - technické riešenie stavby, projekt statiky, protipožiarnej bezpečnosti, elektroinštalácie, zdravotechniky, vzduchotechniky, vykurovania/chladenia, prípojky inžinierskych sietí, energetického projektové hodnotenie, plán organizácie výstavby, projekt BOZP.

Realizačný projekt

Dokumentácia obsahuje jednotlivé časti (profesie) spracované vo väčšej podrobnosti jednoznačne určujúce konštrukčné a technické riešenie stavby, spolu s výkazom výmerom a rozpočetom.

Naše projekčné služby

 • architektonické a projektové konzultácie
 • dokumentácia súčasného stavu stavieb a technológií
 • architektonické technicko – ekonomické štúdie realizovateľnosti stavieb
 • projektový výber a vyhodnotenie staveniska
 • zadanie stavby (Dokumentácia pre územné rozhodnutie)
 • projekt stavby (Dokumentácia pre stavebné povolenie)
 • obstarávanie nevyhnutných prieskumov
 • spracovanie a vyhodnotenie alternatívnych riešení
 • porovnanie dostupných technológií
 • vyžiadanie ponúk, ich vyhodnotenie, výber dodávateľov
 • plán organizácie výstavby a zariadenia staveniska
 • plán organizácie výstavby
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • realizačné projekty
 • funkcia generálneho projektanta
 • vypracovanie technicko-prevádzkovej dokumentácie strojov a zariadení
 • realizácia stavieb formou obstarávania mandátnou zmluvou
 • obstarávanie hmotných a nehmotných dodávok
 • projekty komplexného vyskúšania
 • prevádzkové predpisy
 • kompletná inžinierska činnosť
 • inžinierska cinnost (Územné rozhodnutie)
 • inžinierska cinnost (Stavebné povolenie)
 • súhlas so zmenou stavby pred dokončením
 • kolaudačné rozhodnutie
 • zabezpečenie výkonu dozorov počas realizácie stavby (autorský, technický, stavebný dozor)
 • koordinácia technologickej a stavebnej časti stavby
 • vypracovanie analýzy rizík
 • komplexné prevádzkové poriadky a návody na obsluhu strojov a zariadení