Geodézia

Špičkové vybavenie v rukách odborníkov
Inžinierska geodézia
Ak plánujete realizovať stavbu akéhokoľvek typu, potrebujete podrobné vytýčenie stavebného objektu, skontrolovať priebeh realizácie stavby, alebo iné geodetické činnosti v oblasti inžinierskej geodézie, využite našich odborníkov pracujúcich so špičkovými totálnymi stanicami Leica TS16i.
 • priestorové vytýčenie stavby a staveniska
 • podrobné vytýčenie stavebného objektu
 • vybudovanie vytyčovacej siete
 • výpočet kubatúr
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Kataster nehnuteľností

Môžeme byť súčasťou Vašej stavby od úplného začiatku, od vyňatia pozemku z pôdneho fondu až ku kolaudácii stavby, alebo len podľa Vašich požiadaviek. Pomôžeme Vám so zápisom práv k Vašim nehnuteľnostiam a poskytneme právnu pomoc v oblasti katastra nehnuteľnosti.

 • Geometrické plány na zameranie stavby
 • Geometrické plány na rozostavané stavby
 • Geometrické plány na rozdelenie nehnuteľnosti
 • Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena
 • Vytýčenie hraníc pozemkov
 • Adresný bod
 • Právne poradenstvo

Mapovacie činnosti

Vyhotovíme Vám polohopisný a výškopisný plán pre projekt Vašej stavby. Spracujeme DSVS, dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a radi Vám pomôžeme s ďalšími geodetickými a výpočtovými činnosťami v oblasti mapovania.

 • Polohopisné a výškopisné zameranie (pred/po-realizačné )
 • Tvorba účelových máp
 • Zameranie inžinierskych sieti
 • Tvorba pozdĺžnych a priečnych rezov
Špičkové vybavenie v rukách odborníkov
3D laserové skenovanie
Pomocou moderného laserového skenera Leica BLK 360, ktorý zachytáva okolitý svet pomocou vysoko presného mračna bodov spolu so systémom panoramatických snímok, získavame presné priestorové údaje o objektoch v digitálnej podobe. Najväčšou výhodou laserového skenovania je rýchlosť merania, bezkontaktné meranie a minimálny čas v teréne.
 • Dokumentácia skutočného/reálneho stavu budov, objektov
 • Informácie pre modelovanie stavieb
 • Virtuálna prehliadka
 • Tvorba pozdĺžnych profilov a priečnych rezov objektu
 • Výpočet objemov
 • Digitalizácia kultúrneho dedičstva
 • Architektúra a inžinierska činnosť