EIA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Na životnom prostredí nám záleží
Vypracujeme Vám kompletnú dokumentáciu EIA vrátane podporných štúdií
 • oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
 • zámer obsahujúci informácie o navrhovanej činnosti
 • správa o hodnotení

EIA (Environmental Impact Assessment) je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Účelom posudzovania je predovšetkým zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia. Na Slovensku je EIA upravená zákonom č. 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plánované investičné zámery s priamymi a nepriamymi vplyvmi na životné prostredie musia podľa tohto zákona prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Cieľom procesu je posúdiť možné vplyvy uvažovaného zámeru na životné prostredie a slúži ako objektívny odborný podklad pre rozhodovanie orgánov štátnej správy. Posudzujeme priame a nepriame vplyvy zámeru na verejné zdravie, životné prostredie, prírodné zdroje, majetok a kultúrne pamiatky vo fáze realizácie zámeru, jeho prevádzky aj likvidácie.

Klientom ponúkame vypracovanie kompletnej dokumentácie EIA vrátane podporných štúdií:

 • oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je prvou oficiálnou informáciou o zmene navrhovanej
  činnosti a jej vplyvoch
 • zámer, ktorý obsahuje informácie o navrhovanej činnosti a jej vplyvoch
 • správa o hodnotení, ktorá zahŕňa posudzovanie potenciálnych vplyvov na životné prostredie

Podporné štúdie:

 • hluková štúdia
 • rozptylová štúdia
 • monitoring fauny a flóry
 • dopravná štúdia
 • posúdenie zdravotných rizík

EIA s pridanou hodnotou

Klientov zastupujeme pri komunikácii s Ministerstvom životného prostredia SR, verejnosťou, dotknutými orgánmi, obcami a povoľujúcim orgánom v rámci procesu EIA a organizačne zabezpečujeme verejné prerokovania navrhovaných činností, z ktorých vyhotovujeme záznamy. Pridanou hodnotou našich služieb sú aj návrhy a konkrétne opatrenia na zmiernenie predpokladaných negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Výsledkom procesu EIA je buď Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia alebo Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR. Stanovisko obsahuje podmienky a povinnosti prevádzkovateľa, ktoré musí splniť v nasledujúcich stupňoch realizácie činnosti (investičného zámeru).

Hlukové štúdie - predikcia budúcich hlukových pomerov

Ponúkame spracovanie hlukových štúdií od malých jednoduchých modelovaní po štúdie veľkých priemyselných, obchodných, občianskych a obytných komplexov, zemných, cestných a železničných stavieb. V prípade negatívnych výsledkov navrhujeme protihlukové opatrenia.

 • hlukové mapovanie cestného a železničného hluku
 • identifikácia a kvantifikácia hluku v prostredí
 • posudzovanie dodržiavania hlukových limitov
 • návrhy na efektívne protihlukové opatrenia
 • posúdenie budúceho stavu po prevedení zámeru
 • vplyv zámeru na okolité životné prostredie
 • posúdenie hluku počas stavebnej činnosti