Energetika

Udržateľné stavebníctvo
S dôrazom na energetickú efektívnosť
Stavebníctvo sa v členských štátoch EÚ významnou mierou podieľa na spotrebe energie. Približne 80% energie sa spotrebuje počas prevádzkovej životnosti budovy, 15% pri výrobe stavebných materiálov a 5% v samotnom stavebnom procese. Sme preto presvedčení, že príprava projektov a výstavba môžu zásadným spôsobom prispieť k udržateľnému rozvoju sveta.

 • energetický certifikát
 • energetický audit
 • projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti

Stavby ponúkajú výrazny priestor pre zníženie energetickej náročnosti

Nižšiu energetickú náročnosť dokážeme dosiahnuť lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných materiálov, ako aj novými technickými a technologickými zariadeniami v oblasti vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania – klimatizácie a elektroinštalácií.

40% energie spotrebovanej v členských štátoch EÚ sa spotrebuje na vykurovanie a ochladzovanie budov

75% všetkých budov je energeticky nehospodárnych

Energetický certifikát

Energetický certifikát je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Hospodárnosť domu sa určuje výpočtom, ktorý vyjadruje množstvo energie potrebné na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním domu. Najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie, klimatizáciu a vetranie. Objekt sa teda hodnotí z hľadiska potreby všetkých energií.

Podklady pre energetickú certifikáciu

 • projektová dokumentácia
 • architektonicko-stavebná časť – pôdorysy všetkých podlaží, zvislé rezy, pohľady, situácia, technická správa
 • vykurovanie – projekt vykurovania a termoregulácie
 • zdravotechnika – projekt zdravotechniky
 • skladby obalových konštrukcií objektu – obvodovej steny, strechy, podláh, a iných konštrukcií v styku s exteriérom a nevykurovanými alebo temperovanými priestormi (druh materiálov – výrobkov a ich hrúbky – rozmery)
 • špecifikácia otvorových konštrukcií – okná, dvere, garážové brány – typ výrobkov, špecifikácia zasklenia, súčiniteľ prechodu tepla (U).
 • špecifikácia iných zdrojov energie – napr. krb, solárne panely, a pod.
 • geometrické zameranie stavby

Energetický audit

Zhodnotíme súčasný stav  objektu a jeho energetickú náročnosť (audit môže odhaliť aj skryté chyby),  ponúkneme Vám návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, získate informáciu o ekonomickom prínose energetických úspor a návratnosti investičných nákladov a splníte si legislatívnu povinnosť, čím predídete možnej finančnej pokute.

Energetický audit je povinný pre veľké podniky, ktoré

 • zamestnávajú viac ako 250 zamestnancov a/alebo
 • ich ročný obrat presahuje 50 mil. € a/alebo
 • ich celková ročná súvaha presahuje 43 mil. € a/alebo
 • vlastní iný podnik aspoň 25 % imania spoločnosti alebo hlasovacích práv spoločnosti a/alebo
 • spoločnosť vlastní hlasovacie práva v inom podniku vrátane podnikov mimo SR a/alebo
 • kontroluje aspoň 25 % imania alebo hlasovacích práv podniku verejný orgán (napr. MH SR).

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti

Projektové hodnotenie je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Tak ako energetický certifikát pri kolaudácií, energetické hodnotenie je vyčíslením predpokladanej spotreby energií v objekte či už pri novostavbe, alebo pri významnej obnove budovy už vo fáze navrhovania. Hodnotí tepelnoizolačné vlastnosti obálky budovy a energetickú náročnosť budovy z hľadiska potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540 (energetické kritérium) ale aj potreby energie na celkovú prevádzku budovy. Vyhodnocujú sa všetky energetické vstupy pre zaistenie vyhovujúceho vnútorného prostredia pre daný účel budovy.

Naši projektanti výberom materiálu, tvaru objektu, jeho orientácie na svetové strany predurčia jeho potrebu tepla a energie na prevádzku. Správnym návrhom systému vykurovania a prípravy teplej vody pripravíme investora na zatriedenie budovy v energetickom certifikáte. Návrh objektu, výpočet a zatriedenie  je možné urobiť opakovane s rôznymi materiálmi a konštrukciami. To dáva investorovi možnosť porovnať a vybrať optimálne konštrukčné systémy, okenné systémy a vykurovacie sústavy.