Inžiniering

Inžinierske služby v stavebníctve
Zjednodušíme Vám cestu od zámeru projektu k jeho realizácii.
Naše inžinierske služby zahŕňajú vedenie a koordináciu projektových prác, prípravu zákazky so zaistením potrebných podkladov, prieskumov, zameraní, posudkov, potrebných vyjadrení štátnej správy, či prerokovanie projektovej dokumentácie za účelom získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
 • územné rozhodnutia
 • stavebné povolenia
 • kolaudačné rozhodnutia

Inžiniering od nás

V rámci inžinierskych činností koordinujeme a zaisťujeme výberové konanie dodávateľa stavby a zaisťujeme autorský dozor a spracovávame zmeny projektovej dokumentácie na základe klientskych zmien.

 • technicko-ekonomické štúdie uskutočniteľnosti stavieb
 • inžinierska činnosť spojená s prípravou a realizáciou stavieb
 • vyžiadanie ponúk, ich analýza a vyhodnotenie, výber dodávateľov
 • posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie EIA/SEA
 • zabezpečenie nevyhnutných štúdií a prieskumov
 • zabezpečenie územného konania
 • zabezpečenie stavebného konania (vrátane IPKZ)
 • zabezpečenie uvedenia stavieb do trvalého užívania

Územné rozhodnutie

Služby spojené s vybavením územného rozhodnutia:

 • analyzujeme právny stav
 • zastupujeme navrhovateľa pri územnom konaní
 • vypracujeme a podáme návrh na vydanie územného rozhodnutia
 • v prípade potreby zabezpečíme vzťah k pozemku (zmluva resp. súhlas vlastníka pozemku)
 • zabezpečíme stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sú potrebné pre vydanie územného rozhodnutia (napr. vlastníkov sietí, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, hasičov, ...)
 • zúčastňujeme sa na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní
 • komunikujeme s ostatnými účastníkmi územného konania
 • vypracujeme odvolania resp. stanoviská k odvolaniu iného účastníka územného konania

Stavebné povolenie

Služby spojené s vybavením stavebného povolenia:

 • analyzujeme právny stav
 • zastupujeme stavebníka pri všetkých úkonoch v rámci stavebného konania
 • vypracujeme a podáme žiadosti o stavebné povolenie
 • v prípade potreby zabezpečíme vzťah k pozemku (zmluva s vlastníkom pozemku)
 • zabezpečíme stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sú potrebné pre vydanie stavebného povolenia
 • zúčastňujeme sa na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní
 • komunikujeme s ostatnými účastníkmi stavebného konania
 • vypracujeme odvolania resp. stanoviská k odvolaniu iného účastníka stavebného konania
 • v prípade zmeny stavby pred dokončením zabezpečenie príslušného stavebného konania

Kolaudačné rozhodnutie

Služby spojené s kolaudačným rozhodnutím:

 • zastupujeme stavebníka pri všetkých úkonoch v rámci kolaudačného konania
 • vypracujeme a podáme žiadosti o kolaudačné rozhodnutie
 • zabezpečíme geometrický plán hotovej stavby
 • overíme súlad projektovej dokumentácie stavby so skutočným vyhotovením stavby
 • v prípade rozsiahleho nesúladu sprostredkovanie vypracovania dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pre dodatočné stavebné konanie
 • zabezpečíme stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sú potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • zúčastňujeme sa na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní
 • komunikujeme s ostatnými účastníkmi kolaudačného konania
 • vypracujeme odvolania resp. stanoviská k odvolaniu iného účastníka kolaudačného konania