Rozpočtovanie

Stavebný rozpočet
Cena je hlavným kritériom
Správne spracovaný stavebný rozpočet vrátane výkazu výmer je neoddeliteľnou súčasťou realizačného projektu a jedným zo základných predpokladov kvalitnej realizácie stavebného diela.
 • rozpočty pre projektantov
 • rozpočty pre investorov
 • rozpočty pre stavebné firmy

Čo potrebujeme pre vyhotovenie stavebného rozpočtu?

Stavebné rozpočty sa pripravujú z podkladov pre rôzne stupne projektovej dokumentácie od územného rozhodnutia až po realizačný projekt. V závislosti na projekte a spracovávanej časti sú nimi výkresy architektúry, statiky, technická správa, výpis prvkov a projekty jednotlivých profesií. Využitie správnych informačných podkladov a aspekty rozpočtovania smerujú k objektívnemu oceneniu stavby, avšak v praxi počas realizácie často vznikajú aj nepredvídané náklady, ktoré majú negatívny vplyv na výšku výsledného rozpočtu.

Skúseným rozpočtárom a stavebným firmám samozrejme nestačí len ocenenie výkazu výmer, ale požadujú tiež možnosť práce s kalkuláciami, oceňovacími podkladmi a možnosť vypracovať aj podklady pre fakturáciu a sledovanie čerpania rozpočtu. Prepájame rozpočtársky softvér s nástrojmi na tvorbu harmonogramov, controlling s cieľom získať časové, nákladové a finančné plány výroby, a tiež s CAD aplikáciami, ktoré umožňujú náväznosť rozpočtu na projektovú dokumentáciu.

Stavebný rozpočet spolu s výkazom výmer tvorí podklad pre fakturáciu, objednávky stavebného materiálu, limit ku materiálom, montáží, kontrolu prevádzaných prác, bližšie špecifikuje jednotlivé stavebné práce, slúži pre spracovanie predvýrobnej prípravy stavby a v neposlednom rade dáva prehľad o celkových nákladoch na uvedené dielo, alebo jeho ucelené časti. Z tohto dôvodu sa potom spracováva krycí list na celú stavbu, v prípade potreby kalkulácie.

Najnovším trendom je tvorba rozpočtov v rámci informačného modelovania stavieb (BIM). Z BIM modelu je možné čerpať výkazy výmer, ktoré sú vždy v súlade s aktuálnym stavom návrhu. BIM pomáha vo všetkých aspektoch výstavby a riadenia projektov vrátane návrhu, tvorby harmonogramu, stanovenia nákladov, prideľovania zdrojov, riadenia dodávateľského reťazca v priebehu výstavby a aj monitorovania počas výstavby.

Našou úlohou je čo najpresnejšie stanoviť výšku ceny stavebného diela vrátane zisku. Odhad nákladov a zisku v stavebnom rozpočte je náročný nielen z pohľadu kvality dodaných podkladov, ale záleží aj na spôsobe rozpočtovania. Naši klienti už vo fáze zámeru požadujú kvalitné spracovanie rozpočtu a ich najbežnejšia otázka sa týka práve ceny stavebného diela. Cena je stále hlavným kritériom pri výbere stavebnej spoločnosti.

Rozpočty pre projektanov

 • orientačný ponukový rozpočet
 • výkaz-výmer, orientačný ponukový rozpočet (HSV, PSV, M)

Rozpočty pre investorov

 • orientačný prepočet a odhad nákladov stavby
 • vypracujeme položkový rozpočet stavby
 • kontrolný položkový rozpočet
 • tendre vrátane výkazu-výmer
 • kontrola prác naviac

Rozpočty pre stavebné firmy

 • spracovanie cenových ponúk do súťaže
 • práce naviac – spracovanie cien