EIA Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica

Referencia

Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica

Klient

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Rok realizácie

2019

Popis referencie

Správa o hodnotení činnosti podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v platnom znení (Správa EIA), spracovaná pre zámer „Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“. Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie celej diaľnice D4, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je posudzovaný úsek, okolo hlavného mesta Bratislavy, ktorá výrazne napomôže vyriešiť problém tranzitnej dopravy, ako aj problém nedostatočnej kapacity cestnej siete hlavného mesta Bratislava. Výrazne napomôže dopravnej obsluhe dotknutého územia a odľahčí priľahlé obce od tranzitnej dopravy, ktorej má primárne slúžiť diaľničná sieť. Koridor celej diaľnice D4 je koncepčne dlhodobo sledovaný a cezhranične riešený s Rakúskou republikou vo vzťahu k jeho napojeniu na rakúsku diaľnicu A6 a rýchlostnú cestu S8, ktorá má zabezpečiť najkratšie cestné spojenie Bratislavy a Viedne.

  • Orientačný inžiniersko geologický a hydrogeologický prieskum pre stavbu diaľnice D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica
  • Vzduchotechnická štúdia pre vetranie tunela Karpaty, TAROSI c.c.,s.r.o. Bratislava, 09/2015.
  • Hluková štúdia
  • Emisná štúdia pre obdobie prevádzky
  • Dopravno – inžinierske posúdenie
  • Technicko- ekonomická štúdia posúdenia vplyvu geológie na razenie a porovnanie metód razenia
  • Projekt nakladania s rúbaninou
  • Doplnkové prieskumné práce k orientačnému IGHP

Dokumenty, fotografie